Энэхүү сургалтаар манай сургагч багш Таныг англи хэл дээр мэдээ бичих ур чадварт ...
Сэтгүүлчид болон нийтлэлчид жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ)-тэй холбоотой ас ...
Сургалтын үеэр хохирогчийг буруутгах хандлага гэж юу болох, түүний сөрөг үр дага ...
Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг онол, арга зүй, дадлага хосо ...
© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн