Төсөл хөтөлбөр

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс 2009 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд

  Төслийн нэр Санхүүжүүлэгч байгууллага Төсөл хэрэгжсэн хугацаа
1 Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад хэвлэл мэдээллийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь /судалгаа, сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага, санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслол/ Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага 2008 оны 4 сар - 2009 оны 12 сар
2 Эдийн засгийн бодлогын шинэтгэл, өрсөлдөөнийг дэмжих төсөл /Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээний судалгаа, эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан цуврал сургалтууд/ АНУ-ын Олон услын хөгжлийн агентлаг / Эдийн засгийн бодлогын шинэтгэл, өрсөлдөх чадвар төсөл 2009  он
3 Хүүхдийн эрхийн асуудлаар мэргэшсэн сэтгүүлчдийг дэмжих /Хүүхэд -Сэтгүүлч клубийн үйл ажиллагаа/ НҮБ Хүүхдийн сан, Дэлхийн зөн, ХТГ, Хүүхдийг ивээх сан 2009 он
4 Байгаль орчны сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх хөтөлбөр /Байгаль орчны сэтгүүлчдийн "Ногоон дэлхий" клуб/ НҮБХХ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Хүн төвтэй байгаль хамгаалах сан, Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага 2009 оны 6-12 сар
5 Сэтгүүл зүйн ахисан шатны сургалт /цуврал 2 сургалт, дугуй ширээний ярилцлага/ АНУ-ын ЭСЯ 2009 оны 6-р сард
6 Парламентын сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт Конрад Аденауэрийн Сан 2009 оны 3-р сард
7 Монголын хэвлэл мэдээлэл ба хууль тогтоох үйл явцын ил тод байдал Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн 2009 оны 4-р сард
8 Ерөнхийлөгчийн сонгууль ба Хэвлэл мэдээлэл /сонгуулийн сурталчилгааны мониторинг/ Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн
9 Радио сэтгүүл зүйн сургалт Дойче Велле 2009 оны 6-р сард
10 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийг бэхжүүлэх замаар хөдөөгийн иргэдийн мэдээлэл хүртэх боломжийг сайжруулах” төсөл /Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн бүсийн төвүүдийг сэргээх, орон нутгийн сэтгүүлчдэд зориулсан цуврал сургалтууд зохион байгуулах/ МИЗЕРЕОР 2009 оны 9 сар -2010 оны 2-р сар

2008 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс гадаад дотоодын донорын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн жагсаал

  Төслийн нэр Санхүүжүүлэгч байгууллага Төсөл хэрэгжсэн хугацаа

1

Онцгой байдалд мэдээлэл харилцааны ажлыг хэрхэн амжилттай зохион байгуулах вэ /судалгаа, сургалт, зөвлөмж/

НҮБ-ын Хүүхдийн сан

2008 оны 3-5 сар

2

Парламентын сэтгүүл зүй ба хариуцлага /хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа, олон нийтийн санал асуулга/

Конрад Аденауэрийн Сан

2008 оны 3-6 сар

3

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад хэвлэл мэдээллийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь /судалгаа, сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага, санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслол/

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага

2008 оны 4 – 2009 оны 4 сар

4

Эрчим хүчний салбарын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх кампанит ажил /цуврал аялал, сурвалжлага/

АНУ-ын Хөгжлийн Агентлаг

2007-7 сар -2008 оны 12 сар

5

Байгаль орчны салбарын төрийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах чадавхийг дээшлүүлэх нь /сургалтын хөтөлбөр, судалгаа, гарын авлага, сургалт/

БОЯ/НҮХ-ын ХХ

2008 оны 9-10 сар

6

Хүүхдийн эрхийн асуудлаар мэргэшсэн сэтгүүлч бэлтгэх

/Хүүхэд – Сэтгүүлч клуб/

НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Хүүхдийг ивээх сан, Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Дэлхийн Зөн

2008 оны 6 -12 сар

7

Сэтгүүл зүйн багш нарын заах аргын сургалт

Дойче Велле, сургалтын академи, Азийн Өргөн Нэвтрүүлгийн Хөгжлийн Хүрээлэн

2008 оны 7-8 сар

2007 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс гадаад дотоодын донорын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн жагсаалт

 

Төслийн нэр

Санхүүжүүлэгч байгууллага

Төслийн хугацаа

1

Олон нийтийн телевизийн шилжилтийн үеийн мониторинг /судалгаа, зөвлөмж/

Нээлттэй Нийгэм Форум

2006 оны 12 сар – 2007 оны 12 сар

2

Монголын ховордсон тогтмол хэвлэлийг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх төсөл, 2-р шат

Английн Төв Номын сан, Лизбет Розинг Сан

2007-2008 он

3

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад чиглэсэн нөлөөллийн стратеги боловсруулах төсөл

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага

2007 он

4

Тогтмол хэвлэлийн үг зүй, хэл найруулгын алдаа /судалгаа, гарын авлага/

Төрийн хэлний зөвлөл

2007 он

2006 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс гадаад дотоодын донорын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн жагсаалт

  

Санхүүжүүлэгч

Төслийн нэр / төрөл

Төслийн хугацаа

1

Интерньюс

Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүйг хөгжүүлэх нь /багш нарын болон сэтгүүлчдийн сургалт, судалгаа, гарын авлага/

2006 оны 4 – 8 сар

2

Конрад Аденауэрийн Сан

Сэтгүүлчдийн ёс зүй, хэвлэл мэдээллийн хариуцлага

/Сургалт, судалгаа, дугуй ширээний уулзалт/

2006 оны 4, 5 сар

3

Дойче Велле /Конрад Аденауэрийн Сан 
   

Радио телевизийн сэтгүүл зүйн сургалт

2006 оны 8, 9 сард

4

Соросын Сан

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн санхүүгийн менежментийг сайжруулах төсөл

2005 – 2007 он

5

ЮНЕСКО

Монголын Хэвлэл мэдээллийн салбарыг судлах нь /үндэсний хэмжээний судалгаа/

2006 оны 8 – 10 сар

6

Хүүхдийг ивээх сан

Хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн сэтгүүл зүйн /судалгаа, дугуй ширээний ярилцлага, гарын авлага/

2006 – 2007 он

7

Дэлхийн банк, Нидерландын ЗГ-ын итгэлийн сан

Байгаль орчны талаарх иргэдийн мэдлэгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тусламжтай сайжруулах төсөл /судалгаа, сургалт, шилдэг бичлэгийн уралдаан, ном/

2006 он

8

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад чиглэсэн нөлөөллийн стратеги боловсруулах төсөл

2006 – 2007 он

2005 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс гадаад дотоодын донорын санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн жагсаалт

 

Санхүүжүүлэгч

Төслийн нэр / төрөл

Гэрээний дугаар,  он сар

Төслийн хугацаа

1

ЮНЕСКО

Фото сэтгүүл зүйн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах  /сургалт, тоног төхөөрөмж/

 

2004 - 9 сар – 2005 оны 9 сар

2

ЮНЕСКО

Хэвлэл мэдээлэл ил тод засаглалын төлөө / сургалт /

2005-01-03

2005 – 1 сар – 2005 оны 12 сар

3

Азийн сан

ОНРТ-ийн хуулийг хэрэгжүүлэх /ТББ-уудын чуулган зохион байгуулах/

2005-06-10

2005 – 5 – 6 сар

4

Конрад Аденауэрийн Сан – УБ

ОНРТ-ийг хуулийг хэрэгжүүлэх

/Ажлын хэсгийн зардал/

Шилжилтийн үеийн улс төр ба хэвлэл мэдээлэл / олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал/

2005-06-09

 

2005 – 4 - 6 сар

2005 – 5 – 6 сар

5

Конрад Аденауэрийн сан – Сингапур

Шилжилтийн үеийн улс төр ба хэвлэл мэдээлэл /ОУЭШ бага хурал, гадаад зочдын зардал/

Ази Номхон Далайн Орнуудын Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн захирлуудын уулзалтад оролцох

2005-05-18

 

 

2005 – 5 – 6 сар

2005 – 5  сар

6

АНУ ЭСЯ

Цуврал ном хянан тохиолдуулах

 

2005 – 1 сар

7

Английн Төв Номын сан

Тогтмол хэвлэлийг электрон хэлбэрт шилжүүлж хадлагах /номын сангийн архивын төсөл/

 

2006 – 4 сар -2008 оны 4 сар

2004 онд Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс гадаад дотоодын донор, түнш байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн төсөл

 ¹

Санхүүжүүлэгч

Төслийн нэр

Гэрээний дугаар,  он сар

Төслийн хугацаа

1

Pact Mongolia

Монгол дахь мэдээлэл авах эрх чөлөө /судалгаа, товхимол/

 

2004 оны 5-10 сар

2

Азийн сан

Хэвлэлийн эрх чөлөө өнөөдөр

/ судалгаа, нээлттэй форум /

2004-04-27

2004 оны 4-5 сар

3

Ариранг ТВ

Ариранг телевизийн Монгол дахь үзэгчдийн судалгаа

2004 –08-25

2004 оны 8-9 сар

4

Сэтгүүл зүйн ОУ Хүрээлэн / ХБНГУ

Фото сэтгүүл зүйн сургалт

 

2004 оны 9 сар

5

Конрад Аденауэрийн Сан

Сонгуулийн сурталчилгаа ба хэвлэл мэдээлэл / сургалт, нээлттэй уулзалт, судалгаа/

2005-4-19

2004- 3  – 7 сар

7

Соросын сан / мэдээллийн хөтөлбөр /Будапест/

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн чадавхийг бэхжүүлэх

 

2003 – 12 сар – 2004 оны 12 сар

8

ЮНЕСКО

Фото сэтгүүл зүйн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах

 

2003 – 9 сар – 2004 – 9 сар

 

© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн