Хэвлэл мэдээллийн салбарын бусад судалгаа

Олон улсын хамтын ажиллагааны болон гадаадын хандивлагч, дотоодын захиалагч байгууллагуудтай хамтран хэвлэл мэдээллийн агуулгын болон бусад төрлийн судалгааны төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Тайлан:

1996-2000 он

2001-2005 он

2006-2010 он

2011-2014 он

2015-2017 он

 

 

 

© Copyright 2014 Хэвлэлийн хүрээлэн